برای درک اینکه طراحی لوگو چیست ، ابتدا باید بفهمیم که نشان واره برای چیست.